αντιπαραβάλλομαι


αντιπαραβάλλομαι
αντιπαραβάλλομαι, αντιπαραβλήθηκα βλ. πίν. 147

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.